• 06 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS tại Việt Nam
  • Cử nhân Đại học ngành Giáo dục học trường Đại học Nelson Mandela
  • Có chứng chỉ TEFL
  • Chuyên phụ trách giảng dạy TOEFL, IELTS, Business English
  • Thạc sĩ ngành Tâm lý học thuộc Đại học Rhodes
  • Có chứng chỉ TEFL
  • 04 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS tại Việt Nam
  • Cử nhân Trường Đại học Stellenbosch
  •  Có chứng chỉ TEFL