GIDEON LOOCK

  • 04 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS tại Việt Nam
  • Cử nhân Trường Đại học Stellenbosch
  • Có chứng chỉ TEFL